Polityka prywatności

 

 

I

[Zawartość polityki prywatności]

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez stronę www.mpeczkowski.pl (zwaną dalej „stroną”)

 

II

[Administrator Danych]

 

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Pęczkowski, NIP: 7991948725, ul. Staszica 13/11, 26-500 Szydłowiec

Jest administratorem danych użytkowników strony.

Z administratorem danych można kontaktować się:

a) pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej,

b) poprzez adres e-mail: kancelaria@mpeczkowski.pl

 

III

[Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych]

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe osób korzystających z formularzy kontaktowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu:

a) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem

b) przyjmowanie pism, zgłoszeń oraz wniosków w formie elektronicznej,

c) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń,

– przez okres ich przydatności.

 

IV

[Odbiorcy danych]

 

1.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi:

a) utrzymania strony

b) utrzymania poczty elektronicznej

 

V

[Prawa osób, których dane dotyczą]

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu do danych,

b) do otrzymania kopii danych,

c) do sprostowania danych,

d) do usunięcia danych,

e) do ograniczenia przetwarzania,

f) do przenoszenia danych,

g) do sprzeciwu,

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt II niniejszej polityki.

 

 

VI

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.